Oficjalna strona Harcerskiej Szkoły Ratownictwa ZHP

Czym jest HSR?

Harcerska Szkoła Ratownictwa (HSR) jest wydziałem Głównej Kwatery Związku Harcerstwa Polskiego odpowiedzialnym za specjalność ratowniczą. Do głównych zadań wydziału należy nauczanie pierwszej pomocy oraz  propagowanie zdrowego stylu życia. HSR wspiera proces wychowawczy zuchów, harcerzy, harcerzy starszych i wędrowników poprzez nauczanie pierwszej pomocy oraz zachęcanie do zdobywania i wykorzystywania umiejętności ratowniczych w jednostkach ratowniczych.

Cele HSR:

 • propagowanie idei niesienia pomocy oraz zdrowego trybu życia,
 • organizacja powszechnych szkoleń z zakresu pierwszej pomocy,
 • szkolenie celowe zespołów harcerskich na potrzeby działań podejmowanych przez ZHP,
 • organizacja dla członków ZHP szkoleń z zakresu pierwszej pomocy i ratownictwa, we współpracy
  z odpowiednimi instytucjami i organizacjami zajmującymi się tą tematyką,
 • organizacja dla członków ZHP szkoleń z dziedzin przydatnych w ratownictwie, w porozumieniu
  z uprawnionymi instytucjami i organizacjami,
 • organizacja służb medycznych w trakcie przedsięwzięć programowych i kształceniowych organizowanych na poziomie centralnym,
 • opracowywanie instrumentów metodycznych, propozycji programowych i poradnictwa w zakresie pierwszej pomocy i ratownictwa oraz propagowania zdrowego trybu życia.

Harcerska Szkoła Ratownictwa skupia się na ofercie kursów z zakresu pierwszej pomocy. Wędrownikom chcącym poznać jedynie podstawy, proponujemy Kurs Pierwszej Pomocy HSR – Moduł I. Poruszane na nim tematy oraz zakres czasowy sprawiają, że spełnia on wymogi określone w próbie przewodnikowskiej. Jeśli kursant jest zainteresowany dalszym zgłębianiem wiedzy, zapraszamy na Kurs Pierwszej Pomocy HSR – Moduł II. Od 1.01.2020 r. to dwa osobne szkolenia, a nie dwa weekendy kursu, jak było w przypadku WKPP.

Nie zapominamy o młodszej grupie wiekowej: oferujemy również Starszoharcerski Kurs Pierwszej Pomocy HSR.

Kurs Instruktorski HSR przeznaczony jest dla członków ZHP, którzy chcą nauczać pierwszej pomocy w ZHP jako Instruktorzy Harcerskiej Szkoły Ratownictwa.

Do wiodących wydarzeń centralnych organizowanych przez HSR zalicza się Ogólnopolskie Zawody ZHP w Ratownictwie, Ogólnopolskie warsztaty HSR oraz warsztaty dla Szefów Inspektoratów Ratowniczych.

Ogólnopolskie Zawody ZHP w Ratownictwie to wydarzenie, dzięki którym członkowie ZHP mogą sprawdzić swoje umiejętności z zakresu pierwszej pomocy w symulowanych przypadkach. Podczas zawodów oceniane są nie tylko umiejętności ratownicze, choć są to kluczowe umiejętności podlegające ocenie. Zwracamy również uwagę na takie umiejętności jak: działanie w grupie, komunikacja, podejmowanie decyzji, zarządzanie zespołem, czy też podział ról i zadań.  Zawody to doskonały czas, aby sprawdzić swoją wiedzę teoretyczną i przeistoczyć ją w praktykę. Podjęcie wyzwania i przyjazd na zawody w roli uczestników, to również podnoszenie swoich umiejętności, na przykład poprzez dodatkowe bloki warsztatowe, w których uczestnicy mogą wziąć udział.  Zawody organizowane są na różnych stopniach trudności. Zazwyczaj podzielone są na trasę podstawową, która sprawdza wiedzę i umiejętności z zakresu Kursów Pierwszej Pomocy HSR oraz trasę zaawansowaną na poziomie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.

Ogólnopolskie warsztaty HSR to wydarzenie skierowane do Instruktorów HSR, którzy spotykają się raz w roku, aby doskonalić swój warsztat instruktorski. To czas, kiedy instruktorzy wymieniają się swoim doświadczeniem i dobrymi praktykami, dyskutują i decydują o losach szkoły oraz dziękują sobie za pracę na rzecz rozwoju specjalności. Wachlarz tematów warsztatowych to przede wszystkim wzbogacenie umiejętności trenerskich i wiedzy merytorycznej, ale także ciekawe tematy z poza zakresu pierwszej pomocy i ratownictwa. Przykładowe bloki warsztatowe to: crossfit, dietetyczne jedzenie, kryminologia, charakteryzacja ran, informacja zwrotna, ratownictwo taktyczne, system Instruktorów Potencjalnych, poród naturalny, pierwsza pomoc u zwierząt, język migowy, autyzm i wiele innych. Jednak to co najważniejsze, to wspólnie spędzony czas.

Warsztaty Szefów Inspektoratów Ratowniczych to coroczne spotkanie szefów i zastępców IR, którzy omawiają istotne kwestie dotyczące swoich zespołów. To czas podsumowania pracy poszczególnych inspektoratów, analiza ich potrzeb oraz wymiany doświadczeń.. Nie brakuje również miejsca na część warsztatową oraz wspólne rozmowy przy kubku gorącej kawy, czy herbaty.

Za rozwój specjalności ratowniczej na terenie danej chorągwi odpowiadają Inspektoraty Ratownicze.